Algemene voorwaarden Somatic

Algemene voorwaarden Somatic

Algemene Voorwaarden Somatic Fysiotherapie

ARTIKEL 1. DEFINITIES

 1. Behandelaar: degene die de hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg biedt aan de cliënt op grond van een behandelovereenkomst;
 2. Behandelovereenkomst: de overeenkomst tussen de cliënt en De Fysioclub met betrekking tot de te leveren hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg;
 3. Cliënt: degene die op grond van een behandelovereenkomst hulp op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt;
 4. Bevestiging behandelovereenkomst: document waarin de cliënt vragen beantwoordt met betrekking tot zijn/haar persoonlijke situatie, fysieke gesteldheid en persoonlijke doelen met betrekking tot de behandeling alsmede met betrekking tot de evaluatie en de rapportage tijdens en na afloop van de behandeling;
 5. Behandelprogramma: een op de cliënt gericht behandelplan dat als doel heeft verlichting of oplossing van klachten;

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten.
 2. Alle cliënten ontvangen per mail een bevestiging van de eerste afspraak en een welkomsbrief waarin verwezen wordt naar deze algemene voorwaarden. In die mail wordt de cliënt op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gewezen.
 3. Somatic is gerechtigd, indien daartoe naar haar oordeel de noodzaak bestaat, de onderhavige algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen worden van tevoren per mail aangekondigd, uiterlijk één maand voor de beoogde ingangsdatum.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING BEHANDELOVEREENKOMST

 1. Cliënt kan  zich op twee manieren aanmelden; op eigen initiatief of op grond van een doorverwijzing van een (huis)arts of specialist. Als cliënt zich op eigen initiatief aanmeldt (DTF), stellen wij met goedkeuring de (huis)arts en/of specialist hiervan op de hoogte.
 2. De behandelaar zal met een cliënt, die de wens te kennen heeft gegeven hulp en/of advies te willen ontvangen op het gebied van de gezondheidszorg, een daarop gerichte behandelovereenkomst aangaan.
 3. Kan de behandelaar deze in lid 1 bedoelde behandelovereenkomst niet aangaan dan zal hij de cliënt de reden uiteenzetten en de cliënt adviseren bij het vinden van andere passende zorg.
 4. Van de behandelovereenkomst maakt deel uit de ‘bevestiging behandelovereenkomst, het behandelprogramma’ alsmede deze Algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4. VERPLICHTINGEN BEHANDELAAR

 1. De behandelaar handelt voor de uitvoering van deze overeenkomst conform afdeling 7.7.5 BW (de overeenkomst inzake geneeskundige behandeling) en de voor zijn/haar beroepsgroep geldende voorschriften, modelregelingen en/of protocollen.
 2. De behandelaar is verplicht cliënt te informeren over het voorgenomen onderzoek en/of de voorgestelde behandeling en over de ontwikkelingen omtrent het onderzoek, de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt, tenzij cliënt heeft aangegeven geen inlichtingen te willen ontvangen.
 3. De behandelaar houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van cliënt.
 4. De behandelaar is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van de behandeling van de cliënt, tenzij de cliënt toestemming heeft gegeven voor de verstrekking van informatie, geheimhouding in strijd is met een wettelijke plicht of geheimhouding in redelijkheid niet van de behandelaar kan worden gevergd.
 5. De behandelaar neemt bij zijn/haar werkzaamheden de eisen in acht die volgens de algemeen aanvaarde standaard aan een behandelaar op grond van zijn beroep en rekening houdend met zijn individuele deskundigheid redelijkerwijs mogen worden gesteld. De door de beroepsorganisatie opgestelde gedragsregels, richtlijnen en algemene kwaliteitscriteria gelden daarbij als uitgangspunt.
 6. Het kan af en toe voorkomen dat client door iemand anders wordt behandeld dan de vaste behandelaar. Dat komt doordat sommige behandelingen spoedeisend zijn en het logistiek niet anders is in te plannen. Wij vragen daarvoor begrip.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN CLIËNT

 1. Cliënt is verplicht naar beste weten inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen ten behoeve van de behandeling.
 2. Indien cliënt niet bereid is bepaalde adviezen van de behandelaar te volgen, zal hij dit met hem bespreken, althans hem dit mededelen.
 3. Cliënt zal zich op verzoek van de behandelaar identificeren.
 4. Wanneer cliënt verhinderd is een afspraak van de behandelaar na te komen, dan zal hij de afspraak tijdig, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Afspraken die niet of te laat worden afgezegd, zullen bij cliënt in rekening worden gebracht. Als u verhinderd bent kunt u dit melden: telefoon:  0343-417096 / email: info@somatic.nl) / Whatsapp: 0616381368
 5. Cliënt wordt verzocht een eigen handdoek me te nemen
 6. Cliënt beschikt over voldoende motivatie. Voor veel behandelingen is het cruciaal dat cliënt minimaal twee keer per week traint in onze oefenruimte en eventueel ook thuis oefeningen doet. Deze inzet draagt bij aan een sneller herstel.

ARTIKEL 6. BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de betaling van de genoten zorg bij Somatic
 2. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de (behandelings)overeenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Somatic.
 3. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen bij u in rekening worden gebracht (zie ook No-show)
 4. Bij inschrijving via onze website verleent u Somatic automatisch een machtiging voor het incasseren van de factuur (mocht u namelijk niet of niet voldoende voor fysiotherapie zijn verzekerd dan ontvangt u de factuur thuis). Deze incasso zal plaatsvinden rond de 15de van de maand waarin de factuur wordt uitgegeven. U heeft na opmaak van de factuur nog 14 dagen de tijd om te reclameren voordat de incasso daadwerkelijk plaatsvindt.
 5. De prijs van een behandeling is exclusief materiaal. Materiaal wordt altijd apart geïncasseerd en kan niet worden ingediend bij de zorgverzekeraar.
 6. Bij het niet kunnen incasseren van de factuur staat het Somatic vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.
 7. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

 

Reglement (Medisch) Sport Centrum

Voor een prettige sfeer in onze trainingszaal zijn onderstaande aandachtspunten van belang.

Betaling

Indien u zich aanmeldt als lid bij ons Medisch Sport Centrum krijgt u een abonnement en een pasje. U dient de abonnementskosten en de borg voor het pasje middels automatische incasso af te rekenen.

Reglement en voorwaarden

Op uw lidmaatschap zijn het reglement en de voorwaarden van toepassing die staan vermeld onder het reglement op deze pagina. Wij raden u aan deze goed door te lezen. Mocht u vragen hebben dan kunt u zich altijd tot een van de medewerkers wenden.

Langdurig afwezigheid bij groepslessen

Wanneer u één maand niet heeft getraind zonder reden van opgaaf, wordt uw naam automatisch uit het rooster verwijderd. Zo kan een ander in uw plaats trainen.

Hygiëne

Voor uw eigen hygiëne en die van anderen is het belangrijk dat u schone gymschoenen draagt. Ook stellen wij het zeer op prijs wanneer u een eigen handdoek meebrengt. Dat is prettiger voor degene die na u het toestel gebruikt.

Opruimen

Om uw individuele oefenprogramma bij te houden krijgt u een trainingsmapje. Graag verzoeken wij u dit mapje telkens na afloop van de training op te bergen in de desbetreffende kast. Ook is het belangrijk dat de trainingsruimte overzichtelijk blijft. Ruim daarom klein oefenmateriaal na gebruik op in de kast.

Lidmaatschap

Deze overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op de in de invoerkolommen vermelde gegevens, en de gegevens waar zij betrekking op hebben, zoals het op dat moment geldende lesrooster, de prijslijst, omschrijving van het soort lidmaatschap en de bijbehorende code. De in de invoerkolommen opgenomen gegevens gelden tussen partijen als enig en uitsluitend bewijs, tenzij partijen gezamenlijk schriftelijk anders overeenkomen. Aan de gegevens kunnen geen andere rechten worden ontleend dan hetgeen verband houdt met het lidmaatschap van Somatic.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, is het lidmaatschap strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Derden kunnen hier geen rechten aan ontlenen. In uitzonderlijke gevallen is het lidmaatschap, uitsluitend ter beoordeling van de directie, overdraagbaar. Bij het aangaan van een lidmaatschap is inschrijfgeld en borg aan Somatic verschuldigd.

Elk lid is verplicht de Somatic Card te tonen alvorens van de bijbehorende activiteit/faciliteit gebruik te maken. Indien de Somatic Card verloren of zoekgeraakt is, dient er een vervangende Card tegen vergoeding te worden aangevraagd. De borg die bij het aangaan van het lidmaatschap wordt betaald, wordt na schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap gerestitueerd. Bij niet tijdig betalen kan de toegang tot het gebruik van de bij het lidmaatschap behorende activiteit/faciliteit geweigerd worden. Vanaf de dag van ingebrekestelling wordt vertragingsrente in rekening gebracht over het totale uitstaande bedrag van 1,5 % vertragingsrente per maand of gedeelte daarvan. Indien Somatic een niet betaalde vordering ter incasso uit handen geeft, komen alle binnen- en buitengerechtelijke kosten voor rekening van het in gebreke zijnde lid. Deze kosten bedragen 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 40,00 plus rente. Zodra de achterstand betaald is, kan het lid weer gebruik maken van de activiteiten/faciliteiten behorende bij het lidmaatschap. Leden verplichten zich melding te maken bij veranderingen van omstandigheden, wanneer niet meer voldaan kan worden aan de specifieke voorwaarden van een bepaald lidmaatschap.

Somatic is te allen tijde gerechtigd de gebruikstijden, indeling en prijzen te wijzigen. Prijswijzigingen zullen niet van invloed zijn op lopende lidmaatschappen en voor leden eerst van toepassing zijn met ingang van een nieuwe periode. De door Somatic opgegeven wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat Somatic dit op enigerlei wijze schriftelijk bekend maakt. Als opzegtermijn geldt een periode van één kalendermaand.

Indien het lid als gevolg van een blessure in het geheel niet in staat is van de activiteiten/faciliteiten van Somatic gebruik te maken en dit door overlegging van een medische verklaring kan staven, kan Somatic, dit geheel ter hare beoordeling, aan het lid de mogelijkheid bieden het lidmaatschap stop te zetten en dit te vervolgen op een door Somatic vast te stellen datum. Bij langdurige ziekte dient dit schriftelijk aangegeven te worden zodat we dan mogelijk het lidmaatschap verlengen van respectievelijk de duur van een ziekte. Deze absentie moet dan wel langer zijn dan één maand.

Somatic heeft het recht acties te voeren en kortingsregelingen aan te bieden. Acties en kortingen zullen nimmer van toepassing zijn op de lopende lidmaatschappen. Leden en/of introducé(s) maken op eigen verantwoordelijkheid en risico gebruik van de activiteiten/faciliteiten van Somatic. De Somatic sluit iedere verantwoordelijkheid uit voor persoonlijke schade of overlijden van een lid en/of introducé(s) tijdens het verblijf bij Somatic, waarbij al dan niet gebruik wordt gemaakt van de aanwezige activiteiten/faciliteiten. Ieder lid vrijwaart Somatic voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden tijdens zijn/haar aanwezigheid bij Somatic ten gevolge van handelen of nalaten van het lid. Leden zijn verplicht het medische inschrijfformulier van Somatic naar waarheid in te vullen en eventuele wijzigingen tijdens het lidmaatschap tijdig door te geven. Deze gegevens worden op een afgesloten plaats bewaard en na het beëindigen van het lidmaatschap vernietigd.

Somatic behoudt zich het recht voor de gebruikstijden aan te passen ten behoeve van schoonmaak, inrichting, reparatie, speciale gelegenheden, vakanties of andere motiverende redenen, maar zal trachten de leden hiervan tijdig vooraf op de hoogte te stellen.

Somatic is gerechtigd, indien daartoe uit managementoverwegingen de noodzaak bestaat, de onderhevige voorwaarden en reglementen te wijzigen en/of aan te vullen.

Leden en/of introducé(s) zullen alle door of vanwege Somatic vast te stellen regels onverkort naleven en de instructies uitvoeren. Somatic is te allen tijde gerechtigd om het lid/introducé(s), die zich niet aan de regels houden de toegang voor en door Somatic te bepalen duur te ontzeggen. De betreffende leden en/of introducé(s) hebben geen recht op enige vergoeding in verband met het alsdan niet gerechtigd zijn tot het gebruik van de activiteiten/faciliteiten van Somatic.

Kosten inschrijving/intake/fitheidstest Bij het aangaan van een lidmaatschap is een éénmalig bedrag aan inschrijfgeld/ intake/fitheidstest en borg pasje verschuldigd hetgeen voor aanvang van de contractperiode voldaan dient te zijn. Bij verhindering van de intake dient te cliënt dit minimaal 24 uur van tevoren te melden per telefoon/mail. Binnen 24 uur wordt de gereserveerde tijd bij cliënt in rekening gebracht (€ 19,95).

Nog een aantal Do´s en Don´ts

 1. Toon respect voor elkaar.
 2. Toegang tot de trainingsruimten is toegestaan na registratie.
 3. Om hygiënische redenen is het gebruik van een handdoek en schone sportschoenen tijdens de training verplicht.
 4. De tassen dient u in de kleedkampers achter te laten en gebruik te maken van lockers. De tassen mogen niet meegenomen worden naar de trainingsruimten.
 5. Het gebruik van de lockers is geheel op eigen risico.
 6. Het meenemen van dranken in de zalen is alleen toegestaan in een afsluitbare bidon of fles (geen glas).
 7. Bellen is in de trainingsruimten niet toegestaan, in het geval van oproepdienst of andere redenen van urgentie kunt u onze balie medewerker inlichten en uw telefoon daar achterlaten.
 8. Het dragen van (hangende) sieraden wordt voor uw eigen veiligheid afgeraden.
 9. Wangedrag wordt niet getolereerd. Onze medewerkers hebben de bevoegdheid om u hierop aan te spreken en het lidmaatschap te beëindigen.
 10. voor uw veiligheid en hygiëne is het nuttigen van kauwgom of andere etenswaren niet toegestaan in de trainingsruimten en kleedruimtes.
 11. Alléén medewerkers van Somatic zijn bevoegd om de geluids-, klimaat-, alarm en verlichtingsinstallaties te bedienen, dit geld ook voor het openen van ramen.
 12. U dient altijd de aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 13. Cameratoezicht wordt aangekondigd in de ruimtes waar dit eventueel van toepassing is en alleen ter monitoring gebruikt uit veiligheidsoverwegingen.

Leveringsvoorwaarden NL Actief

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden van NL Aktief zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2012.

Algemene voorwaarden NL Actief

Artikel 1 Definities

De Ondernemer: natuurlijke of rechtspersoon die als lid van NL Actief een Overeenkomst sluit betreffende fitnessactiviteiten. De Consument: natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een Overeenkomst aangaat met betrekking tot fitnessactiviteiten. Fitness: een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst. De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van Fitness.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Artikel 3 Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
 3. Het aanbod omvat ten minste:– de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen; – de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5; – de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden; – de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten; – de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten; – op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden; – de wijze van betaling en de betalingstermijn; – de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart, de geldigheidsduur en; – het (huishoudelijk) reglement.
 4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 5. Het aanbod gaat – schriftelijk of elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten.

Artikel 6 Duur en beëindiging

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:– een Overeenkomst van 3 maanden of minder en; – een Overeenkomst van langere duur. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 3. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien: – de Consument een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reistijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake. – het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
 4. De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.
 5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekening op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
 6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
 7. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of; – de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
 8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NL Actief, te weten: ‘Lerf Basis’ (vindplaats: www.keurmerkfitness.nl), waaronder ook het dopingconvenant.
 6. De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 Tussentijdse wijzigingen

 1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen.
 2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 11 Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en na overhandiging van een kopie van een recent legitimatiebewijs, ontvangt de Consument een bewijs van deelname. Het bewijs van deelname wordt desgevraagd bij binnenkomst gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het bewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuw bewijs worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en in redelijkheid gemaakte (buitengerechtelijke) kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW in rekening te brengen, een en ander vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 4. Indien de Consument niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen.
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het bedrag waarvoor de Ondernemer aanspraak kan maken op een uitkering van de verzekeringsmaatschappij met een minimum van 1.000.000,- euro per geval.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Nakomingsgarantie

NL Aktief staat garant voor de nakoming van het bindend advies tenzij een van de partijen het bindend advies binnen twee maanden na de verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van € 10.000,- per bindend advies wordt dit bedrag door NL Aktief aan de consument uitgekeerd onder de voorwaarde dat de consument tegelijkertijd met honorering van het beroep op de nakomingsgarantie zijn vordering uit hoofde van het bindend advies ter hoogte van het uitgekeerde bedrag cedeert aan NL Aktief. Bij bedragen groter dan € 10.000,- per bindend advies, wordt de consument een bedrag van

€ 10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft NL Aktief een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid het bindend advies nakomt. Deze inspanningsverplichting houdt in dat de consument wordt aangeboden zijn vordering aan NL Aktief over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam en op kosten van NL Aktief de betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument of de consument wordt aangeboden dat NL Aktief in naam van de consument en op kosten van NL Aktief de (buitengerechtelijke) incassoprocedure zal voeren, een en ander ter keuze van NL Aktief.

NL Aktief verschaft geen nakomingsgarantie indien, voordat het geschil door de Geschillencommissie Sport en Beweging op zitting is behandeld, en op deze zitting in het geschil een eindbeslissing is gewezen, van één van de volgende situaties sprake is:

– aan de Ondernemer is surseance van betaling verleend; – de Ondernemer is failliet verklaard; – de bedrijfsactiviteiten van de Ondernemer zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan NL Aktief aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk zijn beëindigd.

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald