Klachten procedure Somatic

Klachten procedure Somatic

Klachtenregeling Intern

Somatic streeft ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van de cliënt. Toch kan het gebeuren dat cliënten niet tevreden zijn met hetgeen zij gekregen hebben. Ook in het contact met de hulpverlener of in de organisatie van de zorg kan van alles misgaan. Iedere uiting van ontevredenheid of tekortkomingen van de organisatie moet als een klacht gezien worden. Klachten dienen snel en naar tevredenheid van de klant opgelost te worden. Hierbij moet ons motto zijn: ‘Een klacht is een kans om je te verbeteren’.

Melding en registratie

 • Klachten kunnen middels het klachtenformulier gemeld worden;
 • Klachten kunnen ook anoniem gemeld worden;
 • De cliënt bespreekt zijn klacht met een medewerker van de praktijk. Indien cliënt dit niet wil, kan hij/zij zich richten tot locatie verantwoordelijke of de directie;
 • Alle ontvangen klachten worden genoteerd op het klachtenformulier;
 • Alle serieuze soorten klachten of ontevredenheden die direct geuit worden, worden eveneens gesignaleerd en geregistreerd op het klachtenformulier;
 • Klachtenformulieren worden samengevoegd in een Exelbestand (klachten) en opgeslagen in een beveiligde digitale omgeving;
 • Alle klachten worden gemeld aan de directie.

Afhandeling

 • De locatie verantwoordelijke of de directie coördineert de afhandeling van de klachten. De locatie verantwoordelijke of de directie legt, waar nodig, de klacht voor aan de therapeut of trainer van de cliënt die de klacht heeft geuit. Na dit overleg neemt de vennoot contact op met de betreffende cliënt. Als er geen oplossing gevonden wordt, door de medewerker en de cliënt gaat de directie in gesprek, alleen met de cliënt of samen met de medewerker en of de cliënt.
 • De locatie verantwoordelijke of de directie bepaalt in overleg met de medewerker de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. De indiener wordt hierover geïnformeerd.
 • De status en de voortgang van de klachten wordt genoteerd op in het digitaal registratiesysteem en is onderdeel van het directie- en werkoverleg.
 • Wanneer een klacht, m.b.t. fysiotherapie, dusdanig is dat er geen oplossing gegeven kan worden die voor de cliënt bevredigend is, dient de cliënt doorverwezen te worden naar de klachtencommissie van ‘Het Keurmerk’
 • Op het klachtenformulier dient de communicatie met de cliënt geregistreerd te worden. Wanneer een klacht is afgehandeld, dient de aard van de oplossing en de kosten van het oplossen van de klacht op het klachtenformulier geregistreerd te worden. Afgehandelde klachten dienen tenminste een jaar in de klachtenmap gearchiveerd te blijven.
 • Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheidcontrole.
 • De directie stelt zijn aansprakelijkheidsverzekeraar op de hoogte als: – de externe klachtencommissie wordt ingeschakeld; – de cliënt vraagt om een schadevergoeding; – de klager de praktijk aansprakelijk stelt.

Analyse van klachten

 • Ieder half jaar wordt een overzicht gemaakt (zie registratie op klachtenformulier) en besproken in het directie- en werkoverleg;
 • Elk jaar wordt een analyse besproken in het directie-en het werkoverleg;
 • Waar nodig worden corrigerende – preventieve maatregelen geformuleerd en genomen.

Kwaliteitsjaarverslag

In het kwaliteitsjaarverslag wordt een overzicht opgenomen van de aard en het aantal van de behandelde klachten.

Klachtenregeling Extern

Fysiotherapie (Klachten regeling Extern met betrekking tot de wet Wkkgz)

De wet verplicht zorgaanbieders per 1 januari 2017 intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten. Voor u als patiënt moeten wij gratis een klachtenfunctionaris ter beschikking stellen. Onze beroepsgroep heeft in overeenstemming met Zorgbelang Nederland een Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie opgesteld voor de praktijk. De klachtenfunctionarissen zijn benoemd. Op deze manier beschikken wij over een laagdrempelige, correcte en uniforme klachtenafhandeling. Een goede klachtopvang aan het begin kan geschillen bij een geschillencommissie voorkomen en beperken. Op grond van deze wet moeten alle zorgaanbieders een klachtenregeling hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris aanbieden. De Stichting Keurmerk Fysiotherapie regelt dit voor al haar aangesloten therapeuten. Iedere Keurmerk Fysiotherapeut moet u kunnen informeren over wat te doen als u een klacht heeft over zijn/haar handelen. De behandeling van uw klacht over een Keurmerk therapeut begint hier.

Geschillencommissie Fysiotherapie

De Fysioclub is per 1 januari 2017 aangesloten bij een door de minister erkende geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie Fysiotherapie is erkend door VWS. De geschillencommissie kan bindend adviseren en een vergoeding van geleden schade toekennen tot in ieder geval € 25.000,- De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het geschillenreglement nemen we op dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Geschillencommissie Sport en bewegen

Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:

 • de totstandkoming van Overeenkomsten of, – de uitvoering van Overeenkomsten, kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommis-sie Sport en Beweging.

Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 bij de Ondernemer heeft ingediend. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijs-middelen. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Ge-schillencommissie beslecht door de rechter.De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uit-spraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Veilig incidenten melden

Binnen een organisatie moeten zorgverleners per 1 juli 2016 op een veilige wijze onzorgvuldigheden en (bijna)incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Ook incidenten die niet tot schade hebben geleid of bijna-ongelukken kunnen worden gemeld. Somatic heeft een schriftelijke interne procedure opgesteld, die bescherming biedt aan de melder en de betrokken zorgverlener. Ook hebben we een meldformulier ontwikkeld dat we gebruiken om een (bijna)incident te melden. Het delen en bespreekbaar maken van incidenten heeft ten doel de zorg te verbeteren.

Klacht of suggestie?

U kunt dit middels dit formulier aangeven