Wet & regelgeving

Wet & regelgeving

Legitimeren

Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zodra de wet over de invoering van het BSN in de zorg van kracht is en daartoe verplicht, moeten patiënten zich óók legitimeren bij andere zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapeut, bij indicatieorganen en bij zorgverzekeraars. Patiënten moeten zich identificeren om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

BSN verplicht

Het gebruik van het BSN-nummer (Burgerservicenummer) in de zorg is verplicht. Een uniek persoonlijk nummer voor patiënten is nodig om gegevensuitwisseling in de zorg betrouwbaar te maken. Iedereen in Nederland heeft een BSN. Dit nummer vervangt het sofinummer (sociaal-fiscaal nummer). Behalve de overheid gaat ook de zorgsector het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en in het declaratieverkeer.

WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO Klik hier voor meer informatie over de WGBO.

Wet gebruik BSN in de zorg

De Eerste Kamer heeft 8 april 2008 ingestemd met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Per 1 juni 2008 gaat deze wet in. Niet iedereen in de zorg kan zomaar gebruik maken van het BSN; alleen zorgaanbieders, verzekeraars en indicatieorganen die bij wet zijn aangewezen. Vanaf 1 juni 2008 mogen zorgaanbieders het BSN gebruiken, een jaar later moet het BSN worden gebruikt. Het BSN maakt in de zorgsector een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Invoering van het BSN in de zorg heeft een aantal voordelen:

  • het vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens
  • het voorkomt persoonsverwisseling
  • het maakt declareren eenvoudiger
  • het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Het BSN wordt ook gebruikt om op een betrouwbare en veilige manier patiëntgegevens uit te wisselen via het elektronisch patiëntendossier.

No-show

Sinds 2008 (Prestatie beschrijving beschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)) moeten wij en andere zorgverleners, in opdracht van de verzekeringsmaatschappijen, deze nota’s bij u indienen en worden deze niet vergoed door de verzekeringsmaatschappijen. Over deze gang van zaken hebben we u op verschillende manieren geïnformeerd, zowel aan het begin van de behandelovereenkomst als gedurende de behandelovereenkomst (zie onze website, welkomstbrief/mail, informatie wachtruimte, informatie op afsprakenkaartje, enzovoort). Kort gezegd houdt dit deel van de overeenkomst in dat u een afspraak minimaal 24 uur vóór het behandeltijdstip dient af te zeggen, bij gebreke waarvan de voor u gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht, alsof u behandeld bent. De reden hiervoor willen u graag nog nader toelichten. Als u een afspraak afbelt 24 uur van tevoren dan is er een reële kans dat wij iemand anders in uw plaats kunnen inplannen. Als u binnen 24 uur afbelt zullen we er óók alles aan doen om die vrij gekomen plek op te vullen, maar de kans bestaat dat dit niet gaat lukken. Op het moment dat we deze vrij gekomen plek niet kunnen opvullen, lopen gedurende de tijd die we voor u hebben gereserveerd onze kosten gewoon door (loonkosten, huur, licht, enz). Nu zou u kunnen denken dat er een soort ‘risico toeslag’ op het tarief zit, dat voorziet in dit soort situaties en dat we daarmee bovenstaande kosten kunnen dekken. Helaas is ons tarief zo uitgeknepen dat we die onvoorziene kosten niet kunnen verrekenen. We mogen ook niet zelf een bepaald percentage op het tarief zetten om dit soort kosten te dekken. Er kunnen natuurlijk goede argumenten zijn waarom u niet bent komen opdagen of te laat heeft afgebeld. Echter, het komt voor uw risico indien u niet komt op het afgesproken tijdstip en u niet minimaal 24 uur van tevoren hebt afgebeld. Indien u een afspraak minimaal 24 uur tevoren afbelt, dragen wij het risico dat we de voor u gereserveerde tijd niet kunnen opvullen. Dit is een redelijke verdeling van het risico en zo zijn we het ook overeengekomen. We gaan er echter vanuit dat u de juistheid en redelijkheid van ons handelen alsnog zult inzien en rechtsmaatregelen niet noodzakelijk zullen zijn en we vertrouwen dan ook op een verdere plezierige samenwerking. Als u het onverhoopt na deze uitleg nog niet eens bent met de gang van zaken, verwijzen wij u graag naar uw verzekeringsmaatschappij. U kunt daar dan een klacht indienen.

Noodzaak laatste afspraak

Iedere fysiotherapeut is verplicht vanuit de wetgeving, richtlijnen beroepsgroep en de verschillende zorgverzekeraars om een compleet EPD (elektronisch patiënten dossier) bij te houden. Het fysiotherapeutisch dossier dient een verplicht aantal fasen/onderdelen te bevatten, zoals:

  1. aanmelding en intake;
  2. onderzoek en werk diagnose;
  3. behandelplan;
  4. behandeling;
  5. eindevaluatie.

Over de eerste vier onderdelen ontstaat bijna nooit een discussie, anders dan dat er wel heel veel behandeltijd in gaat zitten. Maar over het laatste punt (eindevaluatie) ontstaat nog wel eens discussie met de cliënt, als diegene klachtenvrij is en de laatste behandeling wil annuleren.

De eindevaluatie is een verplicht onderdeel van het dossier en dient uitgevoerd te worden. In deze eindevaluatie worden door de fysiotherapeut nog eventuele tips gegeven, laatste verplichte vragenlijsten afgenomen en testen uitgevoerd, brief naar de verwijzer opgesteld en het dossier digitaal gesloten en gearchiveerd. Deze laatste ‘behandeling’ zal altijd uitgevoerd moeten worden om aan onze verplichtingen te voldoen en het dossier te kunnen sluiten. Houd daar rekening mee bij het maken van de afspraken aan het einde van uw behandeltraject.

We gaan ervan uit je op deze manier voldoende op de hoogte te hebben gesteld over de noodzaak van de ‘laatste behandeling’ en rekenen op jouw begrip.